Metsätilan läpi rakennetaan uusi sähkölinja. Osa linjasta maakaapeloidaan ja osalle linjasta tulee ilmajohto. Eri paikassa sijaitseva vanha linja jää pois käytöstä. Millä perusteella sähköverkkoyhtiö suunnittelee, käytetäänkö kulloinkin ilmajohtoa vai maakaapelia?

– Nykyään emme juurikaan rakenna sähköjohtoja metsän läpi. Erityisesti keskijännite (20 kV) ilmajohdot pyritään sijoittamaan maantien varteen. Uutta johtoa rakennettaessa tai vanhaa johtoa uusittaessa koko johto pyritään rakentamaan samalla tekniikalla, eli joko ilmajohtona tai maakaapelina. Johdon sijainti määrittää puolestaan johdon rakenteen. Tiheästi asutuilla alueilla, jossa sähkönkulutus on suurta, sekä keski- että pienjännite johdot rakennetaan maakaapelina. Harvaan asutuilla alueilla käytetään keskijännitejohdoissa myös ilmajohtoa. Pienjännitejohtoina käytetään kaikilla alueilla pääsääntöisesti maakaapelia.

Mikäli maaperä on hyvin kivikkoista tai kalliota, voidaan joskus joutua maakaapeliksi suunniteltu johto muuttamaan kivikko-/kalliokohdissa ilmajohdoksi. Sähköverkon uusimisen ja ylläpidon kustantaa sähköverkkoyhtiö sähkönsiirtomaksuilla sekä uusien sähköliittymien rakentamisen liittymismaksuilla. Sähköverkkoyhtiöt ylläpitävät ja kehittävät sähköverkkoa toimialueellaan yhtiön verkonkehityssuunnitelman mukaisesti. Tämä suunnitelma on lakisääteinen, ja siinä on määritelty muun muassa, minkälaista sähköverkkoa rakennetaan erityyppisillä alueilla. Sähköverkkoyhtiöiden tulee myös noudattaa sähkömarkkinalaissa määriteltyä asiakkaiden ja maanomistajien tasapuolista kohtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköverkkoyhtiön tulee kohdella asiakkaita ja maanomistajia samantyyppisissä ympäristöissä ja tapauksissa samojen periaatteiden mukaisesti. Tästä syystä asiak-kaan tai maanomistajan tarjoutuminen maksamaan toimintaohjeista poikkeavista ratkaisuista ei ole mahdollista. Se asettaisi asiakkaat ja maanomistajat eriarvoiseen asemaan.