Kuurnan poikastuotantoalue

Järvilohen poikastuotantoalue rakentuu Kuurnaan

Kuurnan Voima rakentaa Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueen, joka palvelee Saimaan uhanalaista järvilohta sekä taimenta. Samassa yhteydessä tulvauomaan rakennetaan pienvesivoimalaitos, joka turvaa poikastuotantoalueen tarvitseman vedensaannin. Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2018  ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Hanke mahdollistaa järvilohen luonnollisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen. Kuurnan tulvauoma on järvilohen alkuperäistä lisääntymisaluetta ja se tarvitse toimiakseen jatkuvan, noin 35 m3/s suuruisen vedenjuoksutuksen uomaan. Tätä varten uoman patoluukun rakenteisiin rakennetaan pienvesivoimala, jonka teho on noin kaksi megawattia. Pienvesivoimalan rakentamisen ja kalataloudellisten kunnostustöiden kustannusarvio on yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Kuurnan Voima Oy.

Kuva: Poikastuotoalue vaati mittavia maansiirtotöitä, joissa uoman pohjaa muotoiltiin virtausten optimoimiseksi ja maamassoja lajiteltiin mahdollisimman luonnonmukaiseen järjestykseen uoman pohjalle. Tavoitteena oli saada aikaan optimaaliset olosuhteet järvilohen lisääntymiselle. Poikastuotantoalueen suunnittelussa on käytetty parasta mahdollista asiantuntemusta ja yhteistyötä eri alojen kanssa. Aika näyttää, onko alue lohelle mieluinen.

Video suunnitellusta lisääntymisalueesta (Sanomalehti Karjalainen)