Priima tuotekohtaiset sopimusehdot

PKS Priima -sopimuksen käyttökohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden pääsulakekoko on korkeintaan 3 x 63 ampeeria. Käyttöpaikalla on oltava etäluettava, tunneittain rekisteröivä sähköenergian kulutusmittaus. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimusrakenne

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi sanoa sopimuksen irti kahden viikon irtisanomisajalla, mikäli asiakkaalla ei ole voimassaolevia hintakiinnityksiä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n (PKS) osalta irtisanomisaika on yksi kuukausi vastaavin hintakiinnityksiä koskevin ehdoin.

PKS Live -palvelussa on esitetty kulloinkin voimassa olevat kuukausimaksut ja toimitusmaksut, jotka voivat aika ajoin muuttua. Niille asiakkaille, joita muutos koskee, PKS ilmoittaa vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutosajankohtaa. Ilmoitus lähetetään asiakkaan PKS Live -palveluun antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus kiinnittää tuleva sähköenergian hinta PKS Live -palvelussa esitetyille kiinnitysjaksoille. Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan jollekin jaksolle, sopimus muuttuu määräaikaiseksi ja se on voimassa kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä sitä voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta. Tehtyjä hintakiinnityksiä ei voi perua.

Kun asiakas kiinnittää hinnan jollekin tulevalle jaksolle, hän kiinnittää samalla kuukausi- ja toimitusmaksut kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä niitä voi enää asiakkaan tai PKS:n toimesta muuttaa. Jos asiakas on jo aiemmin kiinnittänyt kuukausi- ja toimitusmaksut jonkin jakson päättymiseen asti, uusi kiinnitys ei kumoa aiemmin kiinnitettyjä maksuja.

Sähköenergian hinta

Hinnoittelussa käytetään Nord Poolin tuntikohtaista spot-hintaa asiakkaan käyttöpaikan hinta-alueella, joka sopimuksen tekohetkellä on Elspot Finland. Jos tukkumarkkinoiden spot-hinnoittelussa siirrytään tuntikohtaisesta tarkkuudesta johonkin muuhun, esim. 15 minuutin tarkkuuteen, kaikki laskenta tehdään uuden tarkkuuden mukaisesti.

Sähköenergian hinta muodostuu kuukausimaksusta, toimitusmaksusta, energiamaksusta ja tehtyjen hintakiinnitysten osuutta vastaavasta profiilivaikutuksesta.

Kuukausimaksu:

Kuukausimaksu on kiinteä eikä riipu sähkön kulutuksen määrästä.

Toimitusmaksu:

Toimitusmaksu on energiaperusteinen ja se peritään jokaiselta toimitetulta kilowattitunnilta.

Energiamaksu:

  • Jos asiakas ei ole kiinnittänyt hintaa, sähköenergian hinta määräytyy tuntikohtaisen spot-hinnan mukaisesti.
  • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 50 %:sesti, puolet sähköenergian tuntikohtaisesta hinnasta määräytyy kiinnityshinnan ja puolet spot-hinnan mukaisesti (50 % kiinnitysosuus).
  • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 100 %:sesti, sähköenergian tuntikohtainen hinta määräytyy kiinnityshinnan mukaisesti. Jos kiinnitys on tehty kahdessa erässä, kiinnityshinta on tehtyjen kiinnitysten keskiarvo (100 % kiinnitysosuus).
  • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan, hintaan lisätään kiinnitysosuutta vastaava profiilivaikutus.

Profiilivaikutus:

Profiilivaikutus syntyy asiakkaan tuntikohtaisen sähkönkäytön ja spot-hinnan yhteisvaikutuksesta. Jos asiakkaan sähkönkäyttö painottuu niille tunneille, joilla spot-hinta on alhainen, profiilivaikutus pienentää lopullista sähkölaskua. Vastaavasti sähkökäytön painottuminen kalliiden spot-hintojen ajalle kasvattaa laskua.

Profiilivaikutus lasketaan kalenterikuukausittain seuraavasti: asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo.

Sähkölaskun suuruus on kaikissa tilanteissa minimissään nolla euroa.

Sähkön alkuperä

Asiakas voi valita, onko hänen ostamansa sähkö päästötöntä energiaa (vesi tai tuuli) vai onko se ns. sekasähköä. Energian päästöttömyys varmennetaan EU:n hyväksymillä GO-alkuperätakuilla (Guarantee of Origin), joiden käyttöä viranomaiset valvovat väärinkäytösten estämiseksi. Asiakkaan valitessa päästöttömän sähkön hän hyväksyy myös siitä perittävän maksun. Kohdan ”Sopimusrakenne” säännöt koskevat myös GO-alkuperätakuun hinnan muuttamista.

Laskutus ja raportointi

Laskutushinta määräytyy aina kalenterikuukausittain kohdan ”Sähköenergian hinta” mukaisesti riippumatta siitä, mikä asiakkaan valitsema laskutusväli on. Laskussa ei eritellä hinnan muodostumisen yksityiskohtia kuten tuntikohtaisia hintoja, vaan asiakkaan sähkönkäytön ja laskutuksen tuntikohtainen raportointi tapahtuu PKS Live -palvelussa, mistä asiakas voi halutessaan ladata tiedot omalle päätelaitteelleen.

PKS Live

PKS Live on asiakkaan sähköenergian salkunhallintapalvelu, jota voi käyttää yleisimmillä päätelaitteilla. PKS Livessä käytetään korkean tason salausjärjestelmää, joka takaa asiakkaan tietosuojan.  PKS on velvollinen pitämään PKS Live -palvelun toiminnassa 24/7-periaatteella lukuun ottamatta sähköpörssin mahdollisia häiriötilanteita sekä normaaleja tai ennalta arvaamattomia huolto-, päivitys-, laite- ja tietoliikennekatkoja.

Hinnan kiinnitykset tehdään PKS Livessä ja ne varmistetaan pankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnisteella.

Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää omat asiakastietonsa ajan tasalla, mukaan lukien sähköposti- ja puhelinnumerotiedot. Asiakkaan ja PKS:n pääasiallinen kommunikointiväline on PKS Live -palvelu.

Käyttäjä hyväksyy PKS Live -palvelun käyttöehdot rekisteröityessään palveluun.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.pks.fi tai ne voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostitse.